Home Artykuły Wpływ włókien zawartych w paszy na optymalny stosunek treoniny do lizyny dla loszek w fazie wzrostu od 25 do 50 kg

Wpływ włókien zawartych w paszy na optymalny stosunek treoniny do lizyny dla loszek w fazie wzrostu od 25 do 50 kg

0
0

Badanie przeprowadzone w laboratorium żywienia zwierząt z żołądkiem jednokomorowym im. Hansa H. Steina na Uniwersytecie Stanu Illinois ujawniło, że świnie karmione dietą o dużej zawartości włókien wymagają większych dawek treoniny dla utrzymania optymalnego tempa wzrostu.

Coraz więcej świń jest karmionych tanimi paszami zawierającymi dużą ilość włókien.

Zwierzęta karmione w ten sposób mają większą masę jelitową z powodu zwiększonej fermentacji mikrobiologicznej zachodzącej w jelicie grubym. To prowadzi to znacznej utraty aminokwasów w postaci mucyn – białek, które wyściełają przewód pokarmowy. Właściwości ścieralne włókien także pobudzają wydzielanie mucyn.

Wymienione czynniki mogą zwiększać zapotrzebowanie na treoninę u zwierząt karmionych dietami z wysoką zawartością włókien, ponieważ treonina jest obecna w dużych ilościach w mucynach. Z tego powodu przeprowadzono badanie, którego celem było określenie wpływu włókna zawartego w paszy na optymalny stosunek treoniny do lizyny dla loszek w fazie wzrostu od 25 do 50 kg.

Materiały i metodologia

192 loszki o średniej wadze początkowej równej 26,29 kg karmiono jedną z 12 diet.

Dieta podstawowa z małą ilością włókien zawierała ok. 0,40 procent strawnej treoniny i 0,90 procent strawnej lizyny. Dietę podstawową z dużą zawartością włókien stworzono poprzez dodanie 15 procent łusek z nasion soi do diety podstawowej w zamian za skrobię kukurydzianą. Dziesięć dodatkowych diet stworzono poprzez dodanie krystalicznej L-treoniny do każdej z diet podstawowych i w ten sposób otrzymano diety, w których stosunek strawnej treoniny do strawnej lizyny wyniósł 0,45, 0,54, 0,63, 0,72, 0,81 i 0,90. Zwierzęta zważono na początku badania, w 28. dniu oraz na zakończenie, i na podstawie tych wyników obliczono średni przyrost dzienny (average daily gain, ADG), średni dzienny pobór paszy (average daily feed intake, ADFI) i stosunek przyrostu wagi do pobranej paszy (gain:feed ratio, G:F).

Do wyznaczenia wszystkich wyników wzrostu zastosowano analizę liniową i kwadratową. W analizie liniowej zapotrzebowanie oszacowano jako punkt przecięcia pomiędzy obszarem nachylenia a plateau wykresu.

Analiza kwadratowa dopasowuje wykres do danych a wierzchołek krzywej wyznacza wartość zapotrzebowania.

Wartości szacowane na podstawie analizy liniowej są zazwyczaj dość ostrożne, natomiast analiza kwadratowa może dawać zawyżone wyniki.

Dlatego na potrzeby badania wykorzystano połączenie tych dwóch sposobów analizowania danych. Wartość stężenia treoniny jako punkt przecięcia linii regresji z analizy kwadratowej i plateau analizy liniowej uznano za idealny stosunek strawnej treoniny do lizyny w przypadku tych wyników wzrostu, które różniły się zarówno w analizie liniowej, jak i kwadratowej.

Oszacowane wartości dla każdego przedziału zawartości włókien zostały uśrednione i przyjęto je jako idealny stosunek strawnej treoniny do lizyny.

Wyniki

U świń karmionych dietą o niskiej zawartości włókien wraz ze wzrostem zawartości treoniny w dietach (Tabela 1) odnotowano zarówno liniowy (P<0,01), jak i kwadratowy (P < 0,05) wzrost średniego dziennego przyrostu wagi i stosunku przyrostu do poboru paszy. Waga końcowa rosła liniowo (P<0,01) wraz ze wzrostem zawartości treoniny w paszy. Zawartość treoniny w dietach nie miała wpływu na średni dzienny pobór paszy.

U świń karmionych dietą o wysokiej zawartości włókien wraz ze wzrostem zawartości treoniny w dietach odnotowano zarówno liniowy (P<0,001), jak i kwadratowy (P < 0,05) wzrost średniego dziennego przyrostu wagi i stosunku przyrostu do poboru paszy. Waga końcowa i średni dzienny pobór paszy rosły liniowo (P<0,05) ze wzrostem zawartości treoniny w paszy.

Tabela 1. Przyrost wagi świń karmionych dietami ekperymentalnymi

 

treonina:lizyna

 

Kontrasty
(P-wartość)

 

0,45

0,54

0,63

0,72

0,81

0,90

Odchylenie

standardowe

średniej

Liniowy

Kwadratowy

Diety o niskiej zawartości włókien

Waga wyjściowa,
kg

26,16

26,68

26,68

25,73

26,73

26,39

0,8

0,963

0,969

ADG, g

696

769

797

830

836

803

28,9

<0,01

<0,05

ADFI, g

1.785

1.799

1.777

1.812

1.862

1.830

102

0,376

0,917

G:F

382

423

450

455

445

435

20,9

0,001

<0,001

Waga końcowa,
kg

45,66

49,43

49,56

49,5

50,13

50,36

1,15

<0,01

0,132

Diety o wysokiej zawartości włókien

Waga wyjściowa, kg

26,47

26,85

26,72

26,57

26,28

26,72

1,31

0,924

0,964

ADG, g

763

882

878

900

933

915

35,48

<0,001

<0,05

ADFI, g

1.828

1.872

1.835

1.864

1.945

1.989

64,9

<0,05

0,409

G:F

421

461

465

472

470

464

21,91

<0,01

<0,01

Waga końcowa,
kg

48,14

51,86

51,67

52,08

52,7

52,64

1.61

<0,05

0,145

 

Wyznaczanie zapotrzebowania na treoninę i lizynę

Według analizy liniowej, aby świnie karmione dietami o niskiej zawartości włókien osiągnęły zakładany średni dzienny przyrost (Rys. 1), powinny otrzymywać paszę, w której stosunek strawnej treoniny do strawnej lizyny wynosi 0,60 oraz 0,59 dla optymalnego stosunku przyrostu wagi do ilości pobranej paszy (Rys. 2).

W przypadku analizy kwadratowej optymalny stosunek strawnej treoniny do lizyny dla osiągnięcia zakładanego średniego dziennego przyrostu powinien wynosić 0,76 (Rys. 1) oraz 0,73 dla optymalnego stosunku przyrostu wagi do ilości pobranej paszy (Rys. 2).

Po połączeniu wyników analizy liniowej i kwadratowej otrzymano wartość 0,66 jako optymalny stosunek treoniny do lizyny konieczny do osiągnięcia zakładanego średniego przyrostu dziennego (Rys. 1) oraz 0,63 dla optymalnego stosunku przyrostu wagi do ilości pobranej paszy (Rys. 2).

Rys. 1. Wykres liniowy i kwadratowy ADG w funkcji stosunku standaryzowanej strawnej treoniny do lizyny dla świń karmionych dietami o niskiej zawartości włókien

  

Rys. 2. Wykres liniowy i kwadratowy G:F w funkcji stosunku standaryzowanej strawnej treoniny do lizyny dla świń karmionych dietami o niskiej zawartości włókien

W przypadku świń karmionych dietami z dużą zawartością włókien analiza liniowa wykazała, że optymalny stosunek strawnej treoniny do lizyny dla osiągnięcia zakładanego średniego dziennego przyrostu powinien wynosić 0,66 (Rys.3 ) oraz 0,55 dla optymalnego stosunku przyrostu wagi do ilości pobranej paszy (Rys. 4).

Według równań kwadratowych dla optymalnego średniego dziennego przyrostu wagi stosunek strawnej treoniny do lizyny powinien wynosić 0,80 (Rys. 3) a 0,75 dla optymalnego stosunku przyrostu wagi do ilości pobranej paszy (Rys. 4).

Po połączeniu wyników analizy liniowej i kwadratowej otrzymano wartość 0,71 jako optymalny stosunek treoniny do lizyny konieczny do osiągnięcia zakładanego średniego przyrostu dziennego (Rys. 3) oraz 0,63 dla optymalnego stosunku przyrostu wagi do ilości pobranej paszy (Rys. 4).

Rys. 3. Wykres liniowy i kwadratowy ADG w funkcji stosunku standaryzowanej strawnej treoniny do lizyny dla świń karmionych dietami o wysokiej zawartości włókien

  

Rys. 4 Wykres liniowy i kwadratowy G:F w funkcji stosunku standaryzowanej strawnej treoniny do lizyny dla świń karmionych dietami o wysokiej zawartości włókien

Główne wnioski

Dla loszek ważących pomiędzy 25 a 50kg, karmionych dietą z wysoką zawartością włókien, optymalny średni dzienny przyrost osiągnięty zostanie, gdy stosunek treoniny do lizyny wyniesie 0,71.

Dla loszek ważących pomiędzy 25 a 50kg, karmionych dietą z niską zawartością włókien, optymalny średni dzienny przyrost osiągnięty zostanie, gdy stosunek treoniny do lizyny wyniesie 0,66.

Idealny stosunek treoniny do lizyny, który pozwoli zoptymalizować stosunek przyrostu wagi do poboru paszy przez loszki ważące od 25 do 50 kg wynosi 0,63 i nie ma związku z zawartością włókien w diecie.

Źródło: http://thepigsite.com

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT