Home Aktualności Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

0
0

Rozpoczyna się  nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wnioski można składać w dniach od 1 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2016 r. w oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

Pomoc przyznawana jest rolnikowi aktywnemu zawodowo, który uczestniczy w systemach jakości, wytwarza produkty, przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi oraz spełnia określone warunki.  Aby skorzystać z pomocy należy wytwarzać produkty:

a) których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, o którym mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 1) lub rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, o którym mowa w art. 11 tego rozporządzenia, lub

b) objęte systemem rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.), lub

c) objęte systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich, o których mowa w części II tytule II rozdziale I sekcji 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1308/2013”, lub

d) integrowanej produkcji roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2015 r. poz. 547), lub

e) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Jakość Tradycja”, lub

f)  zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Meat Program”, lub

g) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Pork Quality System”, lub

h) zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”, lub

i)  zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe”, lub

j)  zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny”.

Szczegółowe informacje nt. warunków i trybu przyznawania (w tym formularze wniosków), wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” dostępne są na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego http://www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/wsparcie-na-przystepowanie-do-systemow-jakosci oraz w siedzibach Oddziałów Terenowych Agencji.

 

OT Białystok
15-102 Białystok
ul. Kombatantów 4
(85) 664 31 50

OT Bydgoszcz 
85-605 Bydgoszcz
ul. Kasztanowa 57
(52) 584 92 92

OT Gdynia
81-332 Gdynia
ul. Kołłątaja 1
(58) 669 43 00

OT Gorzów Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Walczaka 25
(95) 728 26 58

OT Katowice 
40-476 Katowice
Plac pod Lipami 5
(32) 359 49 00

OT Kielce
25-323 Kielce
ul. Piaskowa 18
(41) 343 31 90

OT Kraków 
31-546 Kraków
ul. Mogilska 104
(12) 424 09 40

OT Lublin 
20-610 Lublin
ul. Leszka Czarnego 3
(81) 536 37 00÷01

OT Łódź
93-578 Łódź
ul. Wróblewskiego 18
(42) 685 52 18

OT Olsztyn
10-959 Olsztyn
ul. Partyzantów 1/2
(89) 527 74 58

OT Opole 
45-301 Opole
ul. Horoszkiewicza 6
(77) 441 70 00

OT Poznań
60-324 Poznań
ul. Marcelińska 90
(61) 852 14 33

OT Rzeszów 
35-001 Rzeszów
Al. J. Piłsudskiego 32
(17) 864 20 27

OT Szczecin 
71-410 Szczecin
ul. Niedziałkowskiego 21
(91) 464 82 00

OT Warszawa 
04-076 Warszawa
Al. Waszyngtona 146
(22) 515 81 31÷33

OT Wrocław
53-333 Wrocław
ul. Powstańców Śląskich 28/30
(71) 335 01 51

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” Prezes Agencji Rynku Rolnego podał do publicznej wiadomości działając na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r, poz. 1195).

 

Pobierz:

 

 

Źródło: ARR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT