Home Aktualności Współpraca ANR z KRIR

Współpraca ANR z KRIR

0
0

W środę 21 stycznia 2015 r. Leszek Świętochowski Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych i Wiktor Szmulewicz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych ustalili i podpisali zasady współpracy pomiędzy Krajową Radą Izb Rolniczych i Agencją Nieruchomości Rolnych.

Strony wyraziły wolę współpracy przy realizacji zadań Agencji związanych z prywatyzacją nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w zakresie konsultowania, zasięgania opinii oraz uzgadniania z izbami rolniczymi kwestii dotyczących procedur sprzedaży nieruchomości z Zasobu.

Za najważniejsze z nich uznano:

– konsultowanie przez Agencję z KRIR istotnych zmian w procedurach sprzedaży nieruchomości Zasobu;

– zasięganie przez Agencję opinii izb rolniczych dotyczących przedmiotu sprzedaży w przypadkach, gdy powierzchnia zabudowanej nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu przekracza 100 ha;

– uzgadnianie z izbami rolniczymi powierzchni wystawianych do przetargów na sprzedaż nieruchomości rolnych niezabudowanych większych niż 150% średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach lub średniej krajowej w roku poprzednim ogłaszanej przez  Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

– uzgadnianie z izbami rolniczymi przeznaczania do sprzedaży w trybie przetargów nieograniczonych nieruchomości rolnych o powierzchni od 1 do 5 ha; 

– występowanie przez Agencję do izb rolniczych o wydelegowanie osób do uczestnictwa w komisjach przetargowych w przypadku organizowania przetargów ograniczonych dla osób zamierzających utworzyć bądź powiększyć gospodarstwa rodzinne;

– odstępowanie przez Agencję od przeprowadzenia przetargu ograniczonego na wniosek upoważnionego przez izbę rolniczą członka komisji albo po zgłoszeniu sprzeciwu izby rolniczej, w związku z uzasadnionymi wątpliwościami odnośnie osób mających uczestniczyć w przetargu;

– organizowanie przez Agencję na wniosek izb rolniczych przetargów ograniczonych ofert pisemnych na sprzedaż;

– uzgadnianie przez Agencję i izby rolnicze kryteriów wyboru i ich wag stosowanych na przetargach ograniczonych ofert pisemnych na sprzedaż, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi Prezesa Agencji;

– opiniowanie wniosków nabywców – osób zamierzających utworzyć bądź powiększyć gospodarstwo rodzinne – zastosowania przez Agencję przy sprzedaży na raty,     zabezpieczenia w formie hipoteki umownej na nabywanej nieruchomości oraz weksla własnego in blanco; 

– wzajemne informowanie się o sytuacjach konfliktowych i istotnych problemach związanych z przedmiotem przyjętych zasad.

Źródło: Biuro Rzecznika Prasowego ANR

Facebook Comments Box

LEAVE YOUR COMMENT